Новини

Д О К Л А Д
от проведен вътрешен одит

Тръжна процедура:

„Изграждане на нова фотоволтаична инсталация за производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление с инсталирана мощност 250кW в комбинация с локални съоръжения за съхранение на произведената електроенергия на 100% от енергията с капацитет 276,48кWh „

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Details/bda004ca-28e9-49c1-bc42-b0bc9072cc63