Политика

Фирмена стратегия на „Запрянови-03“ ООД се гради върху:

  • оптимални срокове и стриктно придържане към графика на работа;
  • прецизност при осъществяване на проектите;
  • разумни бюджетни рамки и ценообразуване;
  • гарантирано качество и професионализъм;
  • непрекъснат контрол на качеството на изпълнението от проект до пълна реализация;
  • индивидуален подход;

Дружеството провежда политика на непрекъснато повишаване и разширяване квалификацията на работниците и служителите. Разполагаме с добра материално-техническа база. Разработили сме собствена стратегия за осигуряването на скъпо струващи мaшини и съоръжения, необходими при изграждането на някои специфични обекти. В постоянно сътрудничество сме с водещи консултански екипи по организация и управление на строителния процес /проучване, проектиране и изграждане на строителни обекти на промишленото и гражданско строителство и прилежащата им инфраструктура/, както и във финансовото управление на инвестициите в изграждащите се и вече изградени обекти.

„Запрянови-03“ ООД разполага с квалифициран екип, техническа обезпеченост и финансови ресурси. Най-ценният ни капитал са хората, професионалистите, за които компанията има изградена програма за повишаване на квалификацията и стимулираща социална политика.

 „Запрянови – 03“ ООД насочва усилията си към :

  •   утвърждаване първостепенната роля на законовите изисквания и гарантиране тяхното спазване ;
  • спазване безусловно изискванията за безопасност и здраве по време на работа, управление на аспектите на околната среда и непрекъснато подобрение на качеството;
  • е удовлетворяване на изискванията на клиентите и трайно присъствие на пазара ;
  • непрекъснат процес за поддържане и ефективно използване на наличните ресурси, подобряване квалификацията, инициативността и мотивацията на персонала чрез обучение за по-добро функциониране на организацията и за по-пълно задоволяване изискванията на клиентите;